مستند جنون معقول / سر گذشت مبتکر نظریه بازی ها
مستند جنون معقول / سر گذشت مبتکر نظریه بازی ها

مستند جنون معقول / سر گذشت مبتکر نظریه بازی ها (زمان فایل : ۴۹ دقیقه ) (لینک دانلود : ۹۸٫۱ MB)

مستند جنون معقول / سر گذشت مبتکر نظریه بازی ها (زمان فایل : ۴۹ دقیقه ) (لینک دانلود : ۹۸٫۱ MB)