بنا بر اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور منابع و ضرایب آزمون دکتری مهندسی صنایع به شرح ذیل است : زبان انگلیسی (۲)، استعداد تحصیلی (۱)، تحقیق در عمیلات ۱ و ۲ (۴)، آمار و احتمالات (۴)، طراحی سیستم های صنعتی (۴) همچنین معدل کارشناسی و کارشناسی ارشد داوطلبان به صورت تراز شده با تاثیر […]

بنا بر اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور منابع و ضرایب آزمون دکتری مهندسی صنایع به شرح ذیل است :

زبان انگلیسی (۲)، استعداد تحصیلی (۱)، تحقیق در عمیلات ۱ و ۲ (۴)، آمار و احتمالات (۴)، طراحی سیستم های صنعتی (۴)

همچنین معدل کارشناسی و کارشناسی ارشد داوطلبان به صورت تراز شده با تاثیر ۲۰% محاسبه خواهد شد.