به گزارش دبیرخانه سومین جشنواره ملی انتخاب دانشجوی کارآفرین برتر ،مهلت شرکت در این جشنواره تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ تمدید شد . دانشجویان عضو دانشگاههای و موسسات آموزشی کشور می توانند با مراجعه به قسمت ثبت نام و تکمیل پرسشنامه مربوطه نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

به گزارش دبیرخانه  سومین جشنواره ملی انتخاب دانشجوی کارآفرین برتر ،مهلت شرکت در این جشنواره تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ تمدید شد . دانشجویان عضو   دانشگاههای و موسسات آموزشی   کشور می توانند با مراجعه به قسمت ثبت نام و تکمیل پرسشنامه مربوطه نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

ثبت نام

پوستر جشنواره