بنا به گزارش روابط عمومی وزارت بازرگانی، جناب آقای مهندس محمود دودانگه، عضو محترم هیئت مدیره انجمن مهندسی صنایع ایران که پیش از این ریاست موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی را بر عهده داشتند به سمت معاونت  برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی منصوب شد.

بنا به گزارش روابط عمومی وزارت بازرگانی، جناب آقای مهندس محمود دودانگه، عضو محترم هیئت مدیره انجمن مهندسی صنایع ایران که پیش از این ریاست موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی را بر عهده داشتند به سمت معاونت  برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی منصوب شد.