مدیریت پروژه آریانا

 


 • آشنایى با تعریف و مشخصه
  هاى پروژه و مدیریت پروژه
 • آشنایى با مراحل و
  فرایندهاى مدیریت پروژه
 • آشنایى با حوزه هاى ۹
  گانه مدیریت و برنامه ریزى محدوده، هزینه، کیفیت
 • منابع انسانى، ریسک،
  زمان، ارتباطات، تدارکات و یکپارچگى پروژه
 • آشنایى با ساختار شکست
  کارWBS
 • راهبرى، هماهنگى و کنترل
  پروژه

 • مدیران پروژه ها و
  برنامه ها على الخصوص مدیران پروژه هاى مهندسى – خرید –
  ساخت
 • مدیران و کارشناسان ارشد
  برنامه ریزى و کنترل پروژه سازمان ها
 • فرادى که خود را براى
  آزمون PMP آماده می کنند.


 

  در انگلستان PMI
Chapter رئیس
Skema و Esclille  عضو هیأت علمى دانشگاه
(PMI R.E.P) انگلستان Valense مدیر عامل شرکت
Ecole Polyfinance استرالیا و دانشکده UTS ،  استاد مدعو
دانشگاههاى هنلى انگلستان
مخابرات حمل و نقل ،ITبیش از ۳۰ سال سابقه فعالیت در
شرکتهاى ساختمانى، خدمات مالى
John Wiley  مولف کتب مدیریت پروژه انتشارات
 مشاور پیاده سازى مدیریت پروژه و طرح در سازمان هاى مختلف در اروپا و آمریکاى
شمالى

 ثبت نام رایگان آزمون
PMP
  و کلاس پیشرفته ۵ روزه آماده سازى، در صورت کسب
امتیاز ۹۰ % در آزمون تستى انتهاى دوره
(با هزینه آریانا)

عضویت رایگان در انستیتو
مدیریت پروژه آمریکا
در صورت کسب امتیاز بالاى ۸۰ % در
آزمون تستى انتهاى دوره (با هزینه آریانا)

  


در انتهای دوره
گواهینامه ای به ارزش
۳۵PDU
 پیش نیازحظور و تمدید گواهینامه
PMP  به کلیه
حاظران اعطا میگرددبا
مدرک حرفه ای مدیریت پروژه آشنا شوید

سهروردی
جنوبی ، ملایری پور غربی ، شماره ۳۷ ، ساختمان آریانا
، واحد ۴www.aryanapm.com


۸۸۳۴۸۴۹۸، ۸۸۳۴۸۴۹۱ ،۸۸۳۴۲۹۰۸


info@aryanapm.comمدیریت پروژه آریانا

 


 • آشنایى با تعریف و مشخصه
  هاى پروژه و مدیریت پروژه
 • آشنایى با مراحل و
  فرایندهاى مدیریت پروژه
 • آشنایى با حوزه هاى ۹
  گانه مدیریت و برنامه ریزى محدوده، هزینه، کیفیت
 • منابع انسانى، ریسک،
  زمان، ارتباطات، تدارکات و یکپارچگى پروژه
 • آشنایى با ساختار شکست
  کارWBS
 • راهبرى، هماهنگى و کنترل
  پروژه

 • مدیران پروژه ها و
  برنامه ها على الخصوص مدیران پروژه هاى مهندسى – خرید –
  ساخت
 • مدیران و کارشناسان ارشد
  برنامه ریزى و کنترل پروژه سازمان ها
 • فرادى که خود را براى
  آزمون PMP آماده می کنند.


 

  در انگلستان PMI
Chapter رئیس
Skema و Esclille  عضو هیأت علمى دانشگاه
(PMI R.E.P) انگلستان Valense مدیر عامل شرکت
Ecole Polyfinance استرالیا و دانشکده UTS ،  استاد مدعو
دانشگاههاى هنلى انگلستان
مخابرات حمل و نقل ،ITبیش از ۳۰ سال سابقه فعالیت در
شرکتهاى ساختمانى، خدمات مالى
John Wiley  مولف کتب مدیریت پروژه انتشارات
 مشاور پیاده سازى مدیریت پروژه و طرح در سازمان هاى مختلف در اروپا و آمریکاى
شمالى

 ثبت نام رایگان آزمون
PMP
  و کلاس پیشرفته ۵ روزه آماده سازى، در صورت کسب
امتیاز ۹۰ % در آزمون تستى انتهاى دوره
(با هزینه آریانا)

عضویت رایگان در انستیتو
مدیریت پروژه آمریکا
در صورت کسب امتیاز بالاى ۸۰ % در
آزمون تستى انتهاى دوره (با هزینه آریانا)

  


در انتهای دوره
گواهینامه ای به ارزش
۳۵PDU
 پیش نیازحظور و تمدید گواهینامه
PMP  به کلیه
حاظران اعطا میگرددبا
مدرک حرفه ای مدیریت پروژه آشنا شوید

سهروردی
جنوبی ، ملایری پور غربی ، شماره ۳۷ ، ساختمان آریانا
، واحد ۴www.aryanapm.com


۸۸۳۴۸۴۹۸، ۸۸۳۴۸۴۹۱ ،۸۸۳۴۲۹۰۸


info@aryanapm.com