به گزارش اخبار مهندسی صنایع آقای  John D. C. Little  به خاطر پنجاهمین سالگرد رابطه Little در نظریه صف، مقاله ای را در مجله OR به چاپ رسانده اند که در آن بهترین مقالات در ۵۰ سال اخیر که توسعه کلیدی در زمینه صف داشته اند را معرفی کرده است که شامل ۲۹ مقاله است […]

به گزارش اخبار مهندسی صنایع آقای  John D. C. Little  به خاطر پنجاهمین سالگرد رابطه Little در نظریه صف، مقاله ای را در مجله OR به چاپ رسانده اند که در آن بهترین مقالات در ۵۰ سال اخیر که توسعه کلیدی در زمینه صف داشته اند را معرفی کرده است که شامل ۲۹ مقاله است و یکی از آنها مقاله  پروفسور رسول حجی است که در سال ۱۹۷۱ چاپ شده است.

مقاله آقای John D. C. Little تحت عنوان Little’s Law as Viewed on Its 50th Anniversary منتشر شده است.

لازم به توضیح است پروفسور رسول حجی دارای نظریات شناخته شده و معتبر جهانی در زمینه کنترل موجودی نیز هستند.

صفحه پروفسور حجی در وب سایت دانشگاه شریف :

http://ie.sharif.ir/en/faculty/haji/index.html