این انتخابات که چهارمین دوره انتخابات هیات مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران می باشد روز چهارده شهریور ماه در سالن دکتر مشایخی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف برگزار شد و بر اساس نتایج اعلام شده : • آقای دکتر نصیرزاده با ۱۰۶ رای • آقای دکتر خانزادی ۱۰۰ رای • آقای دکتر سپهری ۹۸ […]

این انتخابات که چهارمین دوره انتخابات هیات مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران می باشد روز چهارده شهریور ماه در سالن دکتر مشایخی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف برگزار شد و بر اساس نتایج اعلام شده :
• آقای دکتر نصیرزاده با ۱۰۶ رای
• آقای دکتر خانزادی ۱۰۰ رای
• آقای دکتر سپهری ۹۸ رای
• آقای دکتر نوری ۸۵ رای
• آقای دکتر حسینعلی پور ۸۱ رای
• آقای دکتر شادرخ ۷۲ رای
• آقای دکتر صبحیه ۳۹ رای
• آقای دکتر حاجی یخچالی ۳۱ رای
• آقای دکتر آخوندی ۲۸ رای
به عنوان اعضای هیات علمی هیات مدیره دوره چهارم و
• آقای مهندس نجابت ۶۱ رای
• آقای مهندس ابراهیم پور ۶۰ رای
• آقای مهندس اصولی ۵۸ رای
• آقای مهندس صفاکیش ۳۵ رای

به عنوان اعضای صنعت هیات مدیره دوره چهارم انتخاب شده ، همچنین
• آقای مهندس آرنوش شاکری ۶۷ رای
• آقای مهندس منوچهری ۶۳ رای
• آقای مهندس فراهانی ۳۷ رای
به عنوان بازرسین هیات مدیره معرفی شدند.