بنا بر اعلام وب سایت رسمی انجمن مدیریت پروژه ایران نتیجه بررسی و جلسه نهایی هیات داوران که متشکل از اساتید برجسته دانشگاهی ایران است به شرح زیر می باشد : ۱- برنده جایزه پژوهش برتر مدیریت پروژه ایران: شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس برای پروژه “راهنمای جامع ماشین آلات عمرانی” (به نمایندگی آقای احسان […]

بنا بر اعلام وب سایت رسمی انجمن مدیریت پروژه ایران نتیجه بررسی و جلسه نهایی هیات داوران که متشکل از اساتید برجسته دانشگاهی ایران است به شرح زیر می باشد :
۱- برنده جایزه پژوهش برتر مدیریت پروژه ایران: شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس برای پروژه “راهنمای جامع ماشین آلات عمرانی” (به نمایندگی آقای احسان فرصتکار)
۲-   برنده جایزه پژوهش برتر جوان مدیریت پروژه ایران: آقای مجید علیپور برای پروژه “تعیین دوره بهره برداری در قراردادهای BOT با رویکرد یکپارچه سازی پویایی سیستم فازی”
۳- ضمنا به آقایان یاسر کشتیبان برای پروژه بررسی بکارگیری شراکت بخش خصوصی- دولتی در مجموع قرارداد های BOT پروژه های نیروگاهی و سید حامد موسوی برای پروژه بررسی استراژی شرکت در مناقصات، بارویکرد مدیریت سبد پروژه ها برای شرکت های پیمانکاری پروژه محور نیز برای مشارکت برجسته در حوزه پژوهش، لوح یادبودی داده خواهد شد.