دانشگاه گیلان در راستای تحقق اهداف بلند مدت پژوهشی خود و در راستای توسعه هرچه بیشتر ارتباطات علمی بین محققین داخل و خارج کشور و ایجاد محیط مناسب جهت برقراری ارتباط علمی و تبادل افکار، چهارمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات را، با همکاری انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، در بهار ۱۳۹۰ […]

دانشگاه گیلان در راستای تحقق اهداف بلند مدت پژوهشی خود و در راستای توسعه هرچه بیشتر ارتباطات علمی بین محققین داخل و خارج کشور و ایجاد محیط مناسب جهت برقراری ارتباط علمی و تبادل افکار، چهارمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات را، با همکاری انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، در بهار ۱۳۹۰ برگزار می نماید.