هفته آموزش، 9 تا 14 اردیبهشت ماه سال جاری
هفته آموزش، 9 تا 14 اردیبهشت ماه سال جاری

بنا بر تصمیم معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 9 تا 14 اردیبهشت ماه 1391 به عنوان هفته آموزش نامگذاری گردیده و اهداف برگزاری هفته آموزش بدین شرح بیان شده است : 1- تبیین نقش و جایگاه آموزش 2- ترویج فرهنگ شاگرد پروری 3- قدردانی و تجلیل از سرآمدان عرصه آموزش کشور

بنا بر تصمیم معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 9 تا 14 اردیبهشت ماه 1391 به عنوان هفته آموزش نامگذاری گردیده و اهداف برگزاری هفته آموزش بدین شرح بیان شده است : 1- تبیین نقش و جایگاه آموزش 2- ترویج فرهنگ شاگرد پروری 3- قدردانی و تجلیل از سرآمدان عرصه آموزش کشور