همایش فصلی انجمن مدیریت پروژه ایران عنوان: مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک بر اساس مدل بلوغ مدیریت پروژه مقدمه ای بر مدل بلوغ مدیریت پروژه – مطالعه تطبیقی این مدل و نحوه استفاده از آن – توسعه مدل بلوغ مدیریت پروژه بر اساس مدل کرزنر – مراحل عمومی – روش شناسی – مقایسه – بهبود […]

همایش فصلی انجمن مدیریت پروژه ایران

عنوان: مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک بر اساس مدل بلوغ مدیریت پروژه

مقدمه ای بر مدل بلوغ مدیریت پروژه

– مطالعه تطبیقی این مدل و نحوه استفاده از آن

– توسعه مدل بلوغ مدیریت پروژه بر اساس مدل کرزنر

– مراحل عمومی

– روش شناسی

– مقایسه

– بهبود مستمر

– مدل تعالی مدیریت پروژه

– انتخاب راهبردی پروژه (از سبد پروژه ها)

– مزیت رقابتی مورد انتظار

سخنران: آقای پروفسور سعید صدری

سمت: استاد دانشگاه جرجیا تک آمریکا

زمان : یکشنبه ۲۵ ۰۲ ۹۰ از ساعت ۱۸ الی ۲۰

مکان: دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

سالن دکتر مشایخی(میدان سهرورد، جنب ایستگاه مترو شریف)

تماس: دبیرخانه انجمن ۸۱۰۳۲۲۳۲، www.ipma.ir