همایش دانشجویی مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت / ۱ آبان ماه ۹۳
همایش دانشجویی مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت / ۱ آبان ماه ۹۳

با همکاری دو دانشگاه صنعتی شریف و صنعتی امیرکبیر برگزار می گردد:
همایش دانشجویی مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت
محورها: کارآفرینی، مالی، لجستیک، آینده پژوهی

با همکاری دو دانشگاه صنعتی شریف و صنعتی امیرکبیر برگزار می گردد:

همایش دانشجویی مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت

محورها:

۱٫کارآفرینی 

۲٫مالی 

۳٫لجستیک 

۴٫آینده پژوهی

 

اطلاعات بیشتر در:

http://scie.ir