به گزارش اخبار مهندسی صنایع بنا بر اعلام وب سایت رسمی کمیسیون انجمن های علمی کشور بر اساس تفاهم نامه ای که ما بین فرهنگستان زبان ادب فارسی و کمیسیون انجمنهای علمی منعقد گردیده است از این پس انجمن های علمی هر رشته مسولیت تدوین واژه نامه و طراحی لغات تخصصی هر رشته را در […]

به گزارش اخبار مهندسی صنایع بنا بر اعلام وب سایت رسمی کمیسیون انجمن های علمی کشور بر اساس تفاهم نامه ای که ما بین فرهنگستان زبان ادب فارسی و کمیسیون انجمنهای علمی منعقد گردیده است از این پس انجمن های علمی هر رشته مسولیت تدوین واژه نامه و طراحی لغات تخصصی هر رشته را در راستای حفظ زبان فارسی و گسترش زبان فارسی علمی بر عهده دارند.