امروز برای چک کردن جدیدترین مطالب منتشر شده در حوزه لجستیک به وب سایت انجمن لجستیک ایران مراجعه کردیم و با صفحه زیر رو به رو شدیم. از ظاهر قضیه این طور بر می آید که وب سایت انجمن لجستیک ایران توسط هکرهای ترک هک شده است.

امروز برای چک کردن جدیدترین مطالب منتشر شده در حوزه لجستیک به وب سایت انجمن لجستیک ایران مراجعه کردیم و با صفحه زیر رو به رو شدیم.

از ظاهر قضیه این طور بر می آید که وب سایت انجمن لجستیک ایران توسط هکرهای ترک هک شده است.