ردیف شرح فعالیت زمان ۱ زمان برگزاری جشنواره ۴ تا ۹ دی ماه ۱۳۸۹ ۲ مهلت دریافت طرح های برتر (با اولویت طرح های کاربردی استانی) ۲۰/۹/۱۳۸۹ ۳ اعلام طرح های برتر ۱/۱۰/۱۳۸۹ ۴ دریافت درخواست دستگاه های اجرایی، مراکز پژوهشی و صنایع استان برای شرکت در نمایشگاه ۲۰/۹/۱۳۸۹ ۵ بررسی تقاضا های شرکت در نمایشگاه […]

ردیف شرح فعالیت زمان
۱ زمان برگزاری جشنواره ۴ تا ۹ دی ماه ۱۳۸۹
۲ مهلت دریافت طرح های برتر (با اولویت طرح های کاربردی استانی) ۲۰/۹/۱۳۸۹
۳ اعلام طرح های برتر ۱/۱۰/۱۳۸۹
۴ دریافت درخواست دستگاه های اجرایی، مراکز پژوهشی و صنایع استان برای شرکت در نمایشگاه ۲۰/۹/۱۳۸۹
۵ بررسی تقاضا های شرکت در نمایشگاه واعلام نتایج ۲۷/۹/۱۳۸۹
۶ اعلام برنامه های اجرایی هر یک از شهرستانها (جهت اطلاع و استفاده از آن به منظور بهبود برنامه های استانی) ۲۰/۹/۱۳۸۹
۷ دریافت گزارشات فعالیت های اجرا شده فرمانداریها و … ۱۵/۱۰/۱۳۸۹
۸ انتشار عملکرد فعالیتها در هفته پژوهش ۳۰/۱۰/۱۳۸۹

اطلاعات بیشتر در وب سایت جشنواره