پادکست / فراز و فرودها و پیچ و خم های زندگی یک کارآفرین
پادکست / فراز و فرودها و پیچ و خم های زندگی یک کارآفرین

فراز و فرودهای زندگی یک کارآفرین و پیچ و خم ها در مسیر موفقیت، گفت و گوی مهندس محمود کریمی و عبدالحمید مبصری کارآفرین و مدیرعامل شرکت تناوب، گفت و گوی جذابی که در برنامه ۱/۶۱۸ شبکه چهار سیما روز ۱۸ آذر ماه ۹۲ انجام شد.

فراز و فرودهای زندگی یک کارآفرین و پیچ و خم ها در مسیر موفقیت، گفت و گوی مهندس محمود کریمی و عبدالحمید مبصری کارآفرین و مدیرعامل شرکت تناوب، گفت و گوی جذابی که در برنامه ۱/۶۱۸ شبکه چهار سیما روز ۱۸ آذر ماه ۹۲ انجام شد.