مرحله نهایی پانزدهمین المپیاد علمی دانشجویی کشور سال ۱۳۸۹ طی روزهای ۲۲ تا ۲۵ تیر ماه در شهر تهران برگزار می شود.

مرحله نهایی پانزدهمین المپیاد علمی دانشجویی کشور سال ۱۳۸۹ طی روزهای ۲۲ تا ۲۵ تیر ماه در شهر تهران برگزار می شود.
مراحل مقدماتی پانزدهمین المپیاد علمی دانشجویی کشور در سال ۱۳۸۹ به دو روش متمرکز و غیر متمرکز (مرحله اول) در روزهای ۹ و ۱۰ اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ در مراکز قطب‌های ۷ گانه برگزار می‌شود.

قطب‌های هفت‌گانه شامل دانشگاه علم و صنعت مرکز قطب یک، دانشگاه مازندران مرکز قطب ۲، دانشگاه فردوسی مشهد مرکز قطب ۳، دانشگاه تبریز مرکز قطب ۴، دانشگاه اصفهان مرکز قطب ۵، دانشگاه شیراز مرکز قطب ۶ و دانشگاه شهید باهنر کرمان مرکز قطب ۷ می‌شود.