پروفسور رستمی رییس دانشگاه شمال در مراسم افتتاحیه کنفرانس بین المللی فازی بر لزوم هدفمند شدن تحقیقات اشاره کرد. وی افزود تحقیقات و مقالات کشور از نظر کمی در رتبه خوبی قرار دارد و باید به سمت کیفی شدن بیشتر این مقالات پیش رفت. پروفسور رستمی گفت : مقالات و تحقیقات باید قابل ارجاع بوده […]

پروفسور رستمی رییس دانشگاه شمال در مراسم افتتاحیه کنفرانس بین المللی فازی بر لزوم هدفمند شدن تحقیقات اشاره کرد. وی افزود تحقیقات و مقالات کشور از نظر کمی در رتبه خوبی قرار دارد و باید به سمت کیفی شدن بیشتر این مقالات پیش رفت. پروفسور رستمی گفت : مقالات و تحقیقات باید قابل ارجاع بوده و بتواند مشکلی از مشکلات کشورمان را حل نماید.