چهارمین کارگاه آموزشی


نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان و ریسک

زمان :۹ الی ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۱

 

مهلت ثبت نام ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۱

 

www.Allconferences.ir

 

تلفن :۷-۲۲۸۹۸۵۳۵ — فکس : ۲۲۸۹۸۵۳۴

 

توضیحات تکمیلی:


چهارمین کارگاه آموزشی


نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان و ریسک

زمان :۹ الی ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۱

 

مهلت ثبت نام ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۱

 

www.Allconferences.ir

 

تلفن :۷-۲۲۸۹۸۵۳۵  —  فکس : ۲۲۸۹۸۵۳۴

 

توضیحات تکمیلی: