کتاب احتمالات : نظریه و کاربردها
کتاب احتمالات : نظریه و کاربردها

معرفی کتاب
عنوان کتاب : احتمالات : نظریه و کاربردها
نویسندگان : دکتر مجید امین نیری- دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

معرفی کتاب

عنوان کتاب :  احتمالات : نظریه و کاربردها

نویسندگان : دکتر مجيد امين نيري- دانشيار دانشکده مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي اميرکبير (پلي تکنيک تهران)
/ رضا قاسمي يقين- دانش آموخته دکتري مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي اميرکبير (پلي تکنيک تهران)

ناشر : انتشارات جهاد دانشگاهی امیرکبیر

فایل های مرتبط :

فهرست

پیشگفتار

تعداد صفحات : 445 صفحه