31 شرکت به عنوان اشتهار به برند در مراسم افتتاحيه نخستين نمايشگاه تخصصي برند ،لوح تقدير و تنديس گرفتند که با معيارهاي ارزيابي برند برتر ايراني هم خواني داشتند؛ از ميان اين شركت ها كانون فرهنگي آموزش با برند قلم چي عنوان برترين موسسه آموزشي را در اشتهار به برند سازي به خود اختصاص داد و كاظم قلم چي بنيان گذار كانون تنديس و لوح تقدير را دريافت كرد.

31 شرکت به عنوان اشتهار به برند در مراسم افتتاحيه نخستين نمايشگاه تخصصي برند ،لوح تقدير و تنديس گرفتند که با معيارهاي ارزيابي برند برتر ايراني هم خواني داشتند؛ از ميان اين شركت ها كانون فرهنگي آموزش با برند قلم چي عنوان برترين موسسه آموزشي را در اشتهار به برند سازي به خود اختصاص داد و كاظم قلم چي بنيان گذار كانون تنديس و لوح تقدير را دريافت كرد.

31 شرکت به عنوان اشتهار به برند سازي و 24 شرکت به عنوان اهتمام به برند سازي معرفي شدند.

31 شرکت به عنوان اشتهار به برند در مراسم افتتاحيه اين نمايشگاه لوح تقدير و تنديس گرفتند که با معيارهاي ارزيابي برند برتر ايراني هم خواني داشتند.

بر اساس اين گزارش برندهاي قلم چي ،کاله، مهرام، سحرخيز، زرماکارون، چي توز، مينو، شيرين عسل، شوما، اوه، سينره، دارو پخش، همشهري،بوف، بانک ملي، گلديران، همراه اول، چرم مشهد، نيلپر، ستاره کوير يزد، چيني مقصود، گلبافت، صبا باتري، کنتورسازي ايران، اريتک، سديد، صاايران، فولاد مبارکه، هما رشتن، آذران پلاستيک و فارا عنوان شرکت هاي اشتهار به برند را به خود اختصاص دادند.

همچنين برندهاي جهان کريستال، نوين چرم، مهيا پروتئين، داروسازي فارابي، بهرامن، نوين زعفران، نينا، ايران ياسا، پديده شانديز، رفاه، پاديسان، خوشخواب، چيني مقصود، گلنار، پاديران، موسسه آموزش ماهان، فرش عظيم زاده، گلها، ايوان، الوان و گلرنگ نيز به عنوان شرکت هاي اهتمام به برند در اين مراسم تقدير شدند.

نخستين نمايشگاه تخصصي برند از اول تا چهار بهمن ماه در تهران برگزار شد.