اعضای جدید هیات مدیره انجمن مهندسی صنایع ایران را بشناسید!
اعضای جدید هیات مدیره انجمن مهندسی صنایع ایران را بشناسید!

در جلسه ی مجمع عمومی انجمن مهندسی صنایع ایران که روز چهارشنبه ۱۴ بهمن ماه ۹۴ برگزار گردید، ضمن ارایه گزارش از سوی دبیر اجرایی و بازرس انجمن، انتخابات دور جدید هیات مدیره برگزار گردید و با رای اعضای مجمع آقایان دکتر الیپس مسیحی، دکتر مهدی فتح ا…، مهندس علیرضا شجاعی، دکتر عباس کرامتی، دکتر […]

در جلسه ی مجمع عمومی انجمن مهندسی صنایع ایران که روز چهارشنبه ۱۴ بهمن ماه ۹۴ برگزار گردید، ضمن ارایه گزارش از سوی دبیر اجرایی و بازرس انجمن، انتخابات دور جدید هیات مدیره برگزار گردید و با رای اعضای مجمع آقایان دکتر الیپس مسیحی، دکتر مهدی فتح ا…، مهندس علیرضا شجاعی، دکتر عباس کرامتی، دکتر کیا پارسا، دکتر فرشید عبدی، دکتر امیر عباس شجاعی  به عنوان اعضای هیات مدیره و مهندس حمیدرضا پیراوی ونک به عنوان بازرس اصلی انجمن مهندسی صنایع ایران انتخاب گردیدند.