امنیت اقتصادی تأثیر مثبت و معنی‌دار بر تولید دارد.
امنیت اقتصادی تأثیر مثبت و معنی‌دار بر تولید دارد.

به گزارش اخبار مهندسی صنایع ایران به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دکتر " ابوالفضل شاه آبادی" استاد و محقق دانشگاه تهران با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی، تاثیر امنیت اقتصادی بر متغیرهای کلان اقتصادی را مورد بررسی قرار داده است. اهداف […]

تولید ملیبه گزارش اخبار مهندسی صنایع ایران به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دکتر " ابوالفضل شاه آبادی" استاد و محقق دانشگاه تهران با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی، تاثیر امنیت اقتصادی بر متغیرهای کلان اقتصادی را مورد بررسی قرار داده است.
اهداف این مطالعه در چارچوب اهداف سند چشم انداز بیست ساله و برنامه پنجم توسعه و گسترش تعاملات اقتصادی با کشورهای جنبش عدم تعهد در رابطه با تأثیر متغیر امنیت اقتصادی بر متغیرهای کلان اقتصادی شامل تولید، بیکاری، تورم، برابری درآمد و تجارت در کشورهای منتخب جنبش عدم تعهد است.
این مطالعه نشان می دهد امنیت اقتصادی تأثیر مثبت و معنی دار بر تولید، برابری درآمد، صادرات و واردات دارد. تأثیر امنیت اقتصادی بر نرخ تورم و بیکاری منفی است.
نتایج این طرح تا هم اکنون در قالب سه مقاله با عناوین زیل در مجلات علمی و پژوهشی مورد پذیرش قرار گرفته است:
۱٫ تاثیر امنیت اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب G77
۲٫ تأثیر نهادها بر نرخ بیکاری
۳٫ تاثیر متقابل شاخص حکمرانی و فراوانی منابع طبیعی بر صادرات و واردات: مطالعه موردی کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد