به مناسب فرارسیدن شب یلدا موسسه توسعه طرح هدیه ۳۰% تخفیف را برای کلیه علاقه مندان جهت شرکت در کلیه دوره های موسسه اعم از دوره های مدیریت پروژه، تربیت پژوهشگر، مدیریت کیفیت، نرم افزارهای مهندسی و مدیریت مالی و کسب و کار در نظر گرفته است.

 

به مناسب فرارسیدن شب یلدا موسسه توسعه طرح هدیه ۳۰% تخفیف را برای کلیه علاقه مندان جهت شرکت در کلیه دوره های موسسه اعم از دوره های مدیریت پروژه، تربیت پژوهشگر، مدیریت کیفیت، نرم افزارهای مهندسی و مدیریت مالی و کسب و کار در نظر گرفته است.