خانم ها، آقایان، من رونی کلمن هستم!
خانم ها، آقایان، من رونی کلمن هستم!

تا همین چند روز پیش رونی کلمن را نمی شناختم، راستش اسمش را کم و بیش شنیده بودم اما نمی دانستم بزرگترین قهرمان پرورش اندام جهان است، ورودش به ایران هم برای من و هم احوالانم چیزی را عوض نمی کرد و معادله ای را تغییر نمی داد.

امروز در وب گردی های متداول به ویدیو مصاحبه ی شبکه ی خبر با او بر خوردم! دیدن یک شخص غیر متداول در تلویزیون و نحوه ی برخورد […]

حمیدرضا پیراوی ونک

اختصاصی اخبار مهندسی صنایع ایران

تا همین چند روز پیش رونی کلمن را نمی شناختم، راستش اسمش را کم و بیش شنیده بودم اما نمی دانستم بزرگترین قهرمان پرورش اندام جهان است، ورودش به ایران هم برای من و هم احوالانم چیزی را عوض نمی کرد و معادله ای را تغییر نمی داد.

امروز در وب گردی های متداول به ویدیو مصاحبه ی شبکه ی خبر با او بر خوردم! دیدن یک شخص غیر متداول در تلویزیون و نحوه ی برخورد مجری با او می توانست برایم جذاب باشد.

مجری از دلایل موفقیت رونی کلمن در زمخت ترین ورزش دنیا می پرسد، و او بدون هیچ مکثی، غیر منتظره ترین کلمات را به زبان می آورد:

The most important thing is knowledge, Knowledge is power!

 

و در ادامه از تیمی سخن می گوید که اطرافش بوده اند و تمامی دانششان را در اختیارش قرار داده اند تا او رونی کلمن شود، قهرمان پرورش اندام جهان!

برای ما اما شاید تنها نام و عنوان او، تصویری از زور زدن زیر وزنه و جعبه های های بزرگ مکمل های غذایی را در ذهن تداعی کند، اما او خودش وسط گود چیز دیگری را می بیند. چیزی که ما هنوز به رسمیت نشناختیمش، چیزی که ارزش بالا و دارایی بودنش هنوز برایمان زیر علامت سوالی بزرگ است.

حالا رونی  کلمن را خوب می شناسم، نه فقط به خاطر اینکه بازوهایش از دور کمر خیلی هایمان بزرگتر است، برای اینکه جملاتی را به زبان آورد که هیچ کداممان در جایگاه او، جرات به زبان آوردنش را نداشتیم.