New Page 1

سلام

 


به کجا چنین شتابان؟!

/ یادداشتی است به قلم دکتر فرشید عبدی در مورد دغدغه های دیروز امروز و
فردای مهندسی صنایع.

نظر شما
چیست؟

 

تا بعد …موسسه توسعه با همکاری موسسه پژوهش در حوزه های زیر اقدام به برگزاری دوره
های تخصصی می نماید
:
دوره های حوزه برنامه ریزی، کنترل و مدیریت پروژه
:
 

اساتید
این دوره ها به شرح زیر می باشند
:


دکتر سبزه پرور، دکتر پرچمی، دکتر شکوه یار، دکتر شاکری، مهندس خسروی ودوره های آموزشی حوزه نرم افزارهای مهندسی صنایع
:

اساتید
این دوره ها به شرح زیر می باشند
:


دکتر شکوه یار، دکتر
 سلماس
نیا، دکتر همتا و مهندس دارابی، مهندس حاجی نژاد
 
و
دوره های حوزه مهندسی ومدیریت کیفیت
:

اساتید
این دوره ها به شرح زیر می باشند
:


پروفسور نورالسناء، دکتر سقایی، دکتر اسماعیلی،

دکتر
برادران،

مهندس رحیمی و
 
دوره های حوزه تربیت پژوهشگر
:

اساتید
این دوره ها به شرح زیر می باشند
:


دکتر بشیری، دکتر امیری، دکتر اسماعیلی و
 دوره های عمومی و تخصصی مهندسی صنایع:
 
ازجمله بورس، کارآفرینی و الزاماتکارشناسی ارشد و

اساتید
این دوره ها به شرح زیر می باشند
:


دکتر اسماعیلی، دکتر آسیما، مهندس ظهوری، مهندس پور بصیر و
 

جهت
کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت


Tihe.ac.ir


مراجعه و یا با شماره 86741-021 تماس حاصل نمایید


 
 
New Page 1

سلام

 


به کجا چنین شتابان؟!

/ یادداشتی است به قلم دکتر فرشید عبدی در مورد دغدغه های دیروز امروز و
فردای مهندسی صنایع.

نظر شما
چیست؟

 

تا بعد …موسسه توسعه با همکاری موسسه پژوهش در حوزه های زیر اقدام به برگزاری دوره
های تخصصی می نماید
:
دوره های حوزه برنامه ریزی، کنترل و مدیریت پروژه
:
 

اساتید
این دوره ها به شرح زیر می باشند
:


دکتر سبزه پرور، دکتر پرچمی، دکتر شکوه یار، دکتر شاکری، مهندس خسروی ودوره های آموزشی حوزه نرم افزارهای مهندسی صنایع
:

اساتید
این دوره ها به شرح زیر می باشند
:


دکتر شکوه یار، دکتر
 سلماس
نیا، دکتر همتا و مهندس دارابی، مهندس حاجی نژاد
 
و
دوره های حوزه مهندسی ومدیریت کیفیت
:

اساتید
این دوره ها به شرح زیر می باشند
:


پروفسور نورالسناء، دکتر سقایی، دکتر اسماعیلی،

دکتر
برادران،

مهندس رحیمی و
 
دوره های حوزه تربیت پژوهشگر
:

اساتید
این دوره ها به شرح زیر می باشند
:


دکتر بشیری، دکتر امیری، دکتر اسماعیلی و
 دوره های عمومی و تخصصی مهندسی صنایع:
 
ازجمله بورس، کارآفرینی و الزاماتکارشناسی ارشد و

اساتید
این دوره ها به شرح زیر می باشند
:


دکتر اسماعیلی، دکتر آسیما، مهندس ظهوری، مهندس پور بصیر و
 

جهت
کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت


Tihe.ac.ir


مراجعه و یا با شماره 86741-021 تماس حاصل نمایید