سلامنکات ضروری در یک کسب‌وکار خدمات‌محور چیست؟

/ عنوان ترجمه ای است به قلم ملالی حبیبی
که در روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسیده است و از جهت پرداختن به کسب و
کارها در حوزه بهداشت و درمان بسیار جالب است.نگاه کلی به روشهای موجود ارزیابی ریسک /

 مطلبی است به قلم سید امیر حسین علوی
فر با توجه به
مطالعه جامع روشهای ارزیابی و
تجزیه و تحلیل ریسک بر مبنای تحقیقات علمی سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ میلادی

 

 

 

تا بعد …

سلامنکات ضروری در یک کسب‌وکار خدمات‌محور چیست؟

/ عنوان ترجمه ای است به قلم ملالی حبیبی
که در روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسیده است و از جهت پرداختن به کسب و
کارها در حوزه بهداشت و درمان بسیار جالب است.نگاه کلی به روشهای موجود ارزیابی ریسک /

 مطلبی است به قلم سید امیر حسین علوی
فر با توجه به
مطالعه جامع روشهای ارزیابی و
تجزیه و تحلیل ریسک بر مبنای تحقیقات علمی سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ میلادی

 

 

 

تا بعد …