شناسنامه دوره آموزشی

S.C.T.A.E

acecr

عنوان دوره:

تربیت کارشناس کنترل پروژه

کد دوره: ……….

کد پیش نیاز:
حداکثر ظرفیت: ۲۵ نفر
مدت دوره: ۱۲۰ ساعت/ ۱۵ روز ۸ ساعته/ ۲ ماه

گروه/دپارتمان تخصصی: مدیریت مهندسی

نوع دوره: ¢فنی و تخصصی £ اداری، مالی، بازرگانی £مدیریت و سرپرستی
اهداف دوره: تربیت کارشناس کنترل پروژه و آماده سازی جهت اشتغال در بخش های برنامه ریزی و کنترل پروژه سازمان ها، پروژه های نفت وگاز و پتروشیمی ، پروژه های عمرانی و خدمات پروژه ای سازمان های پروژه محور

پیش نیاز: ICDL

شرایط شرکت کنندگان: فارغ التحصیلان رشته مهندسی صنایع، مدیریت و شاغلین در حوزه برنامه ریزی و کنترل پروژه

محتوای دوره آموزشی

پیش نیاز

مدت (ساعت)

عنوان

سرفصل ها

تئوری

عملی
۱ اصول برنامه ریزی

و کنترل پروژه

• تعاریف و مفاهیم پروژه و مدیریت پروژه
• آشنائی با ارکان مدیریت علمی پروژه : استاندارد ، متدولوژی و ابزار
• آشنائی با حوزه های دانشی مدیریت پروژه با تمرکز بر استاندارد PMBOK
• تشریح الزامات مدیریت زمان
• ساختارهای پروژه: ساختار شکست فعالیتها (WBS)، ساختار هزینه پروژه (CBS) ساختار سازمانی (OBS)
• نگرش های متفاوت در تدوین WBS با توجه به الزامات پروژه
• انواع روش های برنامه ریزی پروژه (، CPM، GERT, PERT،CCPM, VERT)
• چگونگی زمانبندی پروژه با تمرکز بر روش متداول CPM
• تکنیک های کنترل پروژه

۶

۰

۲

آشنایی با انواع پروژه، انواع قراردادها و روشهای تامین مالی پروژه

• آشنائی با انواع قرارداد های اجرای پروژه ها و نحوه انتخاب آنها برای پروژه های زیربنائی و توسعه ای (امانی، DB، EPC، Turnkey و …)،
• روشهای تامین مالی پروژه ها (یوزانس، فاینانس، خطوط اعتباری، دریافت وام و …)

۲

۰

۳ کنترل زمان و هزینه پروژه بر مبنای سیستم مدیریت ارزش کسب شده

(EVM)

• روشهای برآورد هزینه
• بودجه بندی پایین به بالا
• روش تبدیل هزینه به قیمت
• بودجه عملیاتی پروژه
• مدیریت ارزش حاصله پروژه
• چالشهای پیاده سازی کنترل بودجه
• مدیریت جریان نقدینگی پروژه
• پیش بینی بودجه
• مطالعه موردی
• اجرای کارگاه آموزشی

۱۶

۰

۴ برنامه ریزی و کنترل

پروژه کاربردی با نرم افزار MSP

• ایجاد پروژه و مشخصات آن
• تعریف ساختار شکست کار (WBS)
• تعریف فعالیتها و روابط آن
• تعریف و تخصیص تقویمهای کاری
• برنامه ریزی منابع شامل: تعریف، تخصیص، تحلیل و تسطیح منابع
• برنامه ریزی و کنترل هزینه
• محدودیتهای زمانی (Constraint)
• ایجاد برنامه مبنا (Base Line)
• نظارت و کنترل پروژه (Updating)
• گروه بندی و فیلترها
• انواع فعالیتها
• بررسی تحلیلی نماها
• منابع موازی و سری
• فعالیت های ادواری
• مدیریت هزینه شامل شاخص های ارزش کسب شده (EV)
• گروه بندی و فیلترها
• درصد پیشرفت وزنی با کمک فرمول نویسی
• اختصاصی ساختن محیط نرم افزار جهت گزارش گیری
• مدیریت پروژه های چندگانه
• گزارش گیری
• بررسی نماهای مختلف

۰

۳۲

۵ برنامه ریزی و کنترل پروژه و اصول تدوین گزارشات در پروژه های مهندسی

(E)

• اصول ساختار کدینگ مدارک مهندسی
• ساختار شکست کار در پروژه های مهندسی
• تعامل واحد کنترل مدارک مهندسی با واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه
• نحوه تولید و گردش مدارک از دیدگاه پیشرفت گیری
• نکات کلیدی در برنامه ریزی پروژه های مهندسی
• گزارشات پروژه های مهندسی

۸

۰

۶ برنامه ریزی و کنترل پروژه و اصول تدوین گزارشات در پروژه های مهندسی تدارکات و ساخت
(EPC)
• آشنائی با مبانی و تاریخچه‌ قراردادهای ‌ EPC
• پیش نیازهای لازم برای اجراء پروژه به روش EPC
• ساختار ویژه فاز Eو آشنائی با مفهوم FEED (Front End Engineering Design )
• تدوین WBS پروژه های EPC و آشنائی با Best Practices در این خصوص
• برنامه ریزی پروژه های EPC خواستگاه تبلور Rolling Wave Planning Methode
• برنامه ریزی پروژه های EPC و آشنائی با مفهوم Perpetual Management
• نحوه محاسبه پیشرفت پروژه و تدوین گزازش ها ی مریوطه
• EPC و مشکلات اجرایی آن در طرح های داخلی

۸

۰

۷ برنامه ریزی و

کنترل پروژه کاربردی با نرم افزار P6

• آشنایی با فرآیندهای مدیریت پروژه و و معرفی راهنمای PMBOK
• معرفی نرم افزار P6 و قابلیتهای آن
• آموزش نصب P6
• تنظیمات اولیه User ، Admin Categories ، Preference Admin
• ساختار پروژه سازمان (EPS), ساختار پروژه سازمان (OBS)
• تعریف اطلاعات مربوط به فعالیت (Activity Details)
• معرفی انواع تقویم و تعریف تقویم برای پروژه
• ایجاد پروژه جدید
• تنظیمات شناسه فعالیتها (Activity ID) و سایر گزینه های پیش فرض
• اضافه یا حذف نمودن ستونها و سفارشی کردن ستونها
• ایجاد WBS در P6 و تخصیص کدهای WBS به فعالیتها
• گروه بندی و مرتب سازی فعالیتها براساس WBS (Sort & Group)
• تعریف و تخصیص کد فعالیت (Activity Codes)
• گروه بندی و مرتب سازی فعالیتها براساس کد فعالیت (Sort & Group)
• معرفی انواع فعالیتها در P6
• تعریف مدت زمان انجام فعالیت و روشهای محاسبه آن
• تعریف روابط بین فعالیتها و روشهای تعریف رابطه در برنامه – تعریف Lag
• تعریف محدودیتها
• تحلیل مسیر بحرانی ( CPM )
• کپی گرفتن از پروژه
• ایجاد Layout جدید
• معرفی نمای Activity Network و سفارشی نمودن آن
• سفارشی نمودن نمودارگانت و تغییر فرمت میله ها
• تنظیمات مقیاس زمانی (Timescale)
• تغییر فونت و رنگ زمینه و اندازه ردیف ها
• تعریف فیلتر – کاربرد فیلتر و ایجاد فیلتر جدید
• انواع منابع در P6 و تعریف منابع و نقشها (Roles & Resource)
• تخصیص منابع به فعالیتها
• تعریف و تخصیص منحنی های منابع (Resource Curves)
• تهیه حساب هزینه منابع ( Cost Accounts)
• نمایش جداول و نمودار منابع و هزینه
• تسطیح منابع – روشهای تسطیح دستی – تسطیح اتوماتیک
• هزینه و بودجه
• ایجاد فیلد جدید با استفاده از User Define Field
• تهیه برنامه مبنا (Baseline)
• محاسبه درصد پیشرفت برنامه ای فعالیتها
• تعریف ضریب وزنی( WF) و معرفی انواع آن
• بروز رسانی برنامه و تهیه نمودار S برنامه ای پروژه
• واقعی نمودن برنامه و محاسبه تاخیرات پروژه
• ترسیم نمودار S واقعی پروژه و مقایسه آن با نمودار S برنامه ای
• Import-Export
• آنالیزهای مدیریت ارزش کسب شده (Earned Value Management)
• گزارشگیری (Reports)
• Thresholds & Issues
• مدیریت ریسک (Risk Managment)

ICDL-MSP

۰

۴۸

تجهیزات مورد نیاز: ویدئو پروژکتور، کامپیوتر

فضای آموزشی: ¢کلاس ¢کارگاه £آزمایشگاه
روش تدریس: £تئوری £عملی ¢تئوری- عملی
منابع آموزشی: ¢کتاب ¢جزوه ¢استاندارد، هندبوک و مدارک مهندسی ¢نرم افزار

روش ارزیابی: ¢واکنشی £آزمون کتبی( £تشریحی £ چند گزینه‌ای) ¢انجام پروژه £اثر بخشی بلند مدت

شاخص ارزشیابی: ۷۰%

شرایط مدرس:

مقطع تحصیلی و رشته: لیسانس مهندسی صنایع و با سابقه کار مرتبط
سابقه تدریس: حداقل ۳ سال سابقه حرفه ای: حداقل ۱۰ سال

رتبه مدرس:

جدول زمانی دوره

هفته

هفته ۱

هفته ۲

هفته ۳

هفته ۴

هفته ۶

هفته ۷

هفته ۸

روز

روز ۱

روز ۲

روز ۳

روز ۴

روز ۵

روز ۶

روز ۷

روز ۱۲

روز ۱۳

روز ۱۴

روز ۱۵

عنوان

اصول

EVM

EVM

MSP

MSP

MSP

MSP

P6

P6

P6

P6

تربیت کارشناس کنترل پروژه

شناسنامه دوره آموزشی

S.C.T.A.E

acecr

عنوان دوره:

تربیت کارشناس کنترل پروژه

کد دوره: ……….

کد پیش نیاز:
حداکثر ظرفیت: ۲۵ نفر
مدت دوره: ۱۲۰ ساعت/ ۱۵ روز ۸ ساعته/ ۲ ماه

گروه/دپارتمان تخصصی: مدیریت مهندسی

نوع دوره: ¢فنی و تخصصی   £ اداری، مالی، بازرگانی     £مدیریت و سرپرستی
اهداف دوره: تربیت کارشناس کنترل پروژه و آماده سازی جهت اشتغال در بخش های برنامه ریزی و کنترل پروژه سازمان ها، پروژه های نفت وگاز و پتروشیمی ، پروژه های عمرانی و خدمات پروژه ای سازمان های پروژه محور

پیش نیاز: ICDL

شرایط شرکت کنندگان: فارغ التحصیلان رشته مهندسی صنایع، مدیریت و شاغلین در حوزه برنامه ریزی و کنترل پروژه

محتوای دوره آموزشی

پیش نیاز

مدت (ساعت)

عنوان

سرفصل ها

تئوری

عملی
۱ اصول برنامه ریزی

و کنترل پروژه

•    تعاریف و مفاهیم پروژه و مدیریت پروژه
•    آشنائی با ارکان مدیریت علمی پروژه : استاندارد ، متدولوژی و ابزار
•    آشنائی با حوزه های دانشی مدیریت پروژه  با تمرکز بر استاندارد PMBOK
•    تشریح الزامات مدیریت زمان
•    ساختارهای پروژه:  ساختار شکست فعالیتها (WBS)، ساختار هزینه پروژه (CBS) ساختار سازمانی (OBS)
•    نگرش های متفاوت در تدوین WBS با توجه به الزامات پروژه
•    انواع روش های برنامه ریزی پروژه (، CPM، GERT, PERT،CCPM, VERT)
•    چگونگی زمانبندی پروژه با تمرکز بر روش متداول CPM
•    تکنیک های کنترل پروژه

۶

۰

۲

آشنایی با انواع پروژه، انواع قراردادها و روشهای تامین مالی پروژه

•    آشنائی با انواع قرارداد های اجرای پروژه ها و نحوه انتخاب آنها برای پروژه های   زیربنائی و توسعه ای (امانی، DB، EPC، Turnkey و …)،
•    روشهای تامین مالی پروژه ها (یوزانس، فاینانس، خطوط اعتباری، دریافت وام و …)

۲

۰

۳ کنترل زمان و هزینه پروژه بر مبنای سیستم مدیریت ارزش کسب شده

(EVM)

•    روشهای برآورد هزینه
•    بودجه بندی پایین به بالا
•    روش تبدیل هزینه به قیمت
•    بودجه عملیاتی پروژه
•    مدیریت ارزش حاصله پروژه
•    چالشهای پیاده سازی کنترل بودجه
•    مدیریت جریان نقدینگی پروژه
•    پیش بینی بودجه
•    مطالعه موردی
•    اجرای کارگاه آموزشی

۱۶

۰

۴ برنامه ریزی و کنترل

پروژه کاربردی با نرم افزار MSP

•    ایجاد پروژه و مشخصات آن
•    تعریف ساختار شکست کار (WBS)
•    تعریف فعالیتها و روابط آن
•    تعریف و تخصیص تقویمهای کاری
•    برنامه ریزی منابع شامل: تعریف، تخصیص، تحلیل و تسطیح منابع
•    برنامه ریزی و کنترل هزینه
•    محدودیتهای زمانی (Constraint)
•    ایجاد برنامه مبنا (Base Line)
•    نظارت و کنترل پروژه (Updating)
•    گروه بندی و فیلترها
•    انواع فعالیتها
•    بررسی تحلیلی نماها
•    منابع موازی و سری
•    فعالیت های ادواری
•    مدیریت هزینه شامل شاخص های ارزش کسب شده (EV)
•    گروه بندی و فیلترها
•    درصد پیشرفت وزنی با کمک فرمول نویسی
•    اختصاصی ساختن محیط نرم افزار جهت گزارش گیری
•    مدیریت پروژه های چندگانه
•    گزارش گیری
•    بررسی نماهای مختلف

۰

۳۲

۵ برنامه ریزی و کنترل پروژه و اصول تدوین گزارشات در پروژه های مهندسی

(E)

•    اصول ساختار کدینگ مدارک مهندسی
•    ساختار شکست کار در پروژه های مهندسی
•    تعامل واحد کنترل مدارک مهندسی با واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه
•    نحوه تولید و گردش مدارک از دیدگاه پیشرفت گیری
•    نکات کلیدی در برنامه ریزی پروژه های مهندسی
•    گزارشات پروژه های مهندسی

۸

۰

۶ برنامه ریزی و کنترل پروژه و اصول تدوین گزارشات در پروژه های مهندسی تدارکات و ساخت
(EPC)
•    آشنائی با مبانی و تاریخچه‌ قراردادهای ‌ EPC
•    پیش نیازهای لازم برای اجراء پروژه به روش EPC
•    ساختار ویژه فاز Eو آشنائی با مفهوم  FEED (Front End Engineering Design )
•    تدوین WBS پروژه های EPC و آشنائی با Best Practices در این خصوص
•    برنامه ریزی پروژه های EPC  خواستگاه تبلور Rolling Wave Planning Methode
•    برنامه ریزی پروژه های EPC و آشنائی با مفهوم  Perpetual Management
•    نحوه محاسبه پیشرفت پروژه و تدوین گزازش ها ی مریوطه
•    EPC و مشکلات اجرایی آن در طرح های داخلی

۸

۰

۷ برنامه ریزی و

کنترل پروژه کاربردی با نرم افزار P6

•    آشنایی با فرآیندهای مدیریت پروژه و و معرفی راهنمای   PMBOK
•    معرفی نرم افزار P6 و قابلیتهای آن
•    آموزش نصب P6
•    تنظیمات اولیه User ، Admin Categories ، Preference Admin
•    ساختار پروژه سازمان (EPS), ساختار پروژه سازمان (OBS)
•    تعریف اطلاعات مربوط به فعالیت (Activity Details)
•    معرفی انواع تقویم و تعریف تقویم برای پروژه
•    ایجاد پروژه جدید
•    تنظیمات شناسه فعالیتها (Activity ID) و سایر گزینه های پیش فرض
•    اضافه یا حذف نمودن ستونها و سفارشی کردن ستونها
•    ایجاد WBS در P6 و تخصیص کدهای WBS به فعالیتها
•    گروه بندی و مرتب سازی فعالیتها براساس WBS (Sort & Group)
•    تعریف و تخصیص کد فعالیت (Activity Codes)
•    گروه بندی و مرتب سازی فعالیتها براساس کد فعالیت (Sort & Group)
•    معرفی انواع فعالیتها در P6
•    تعریف مدت زمان انجام فعالیت و روشهای محاسبه آن
•    تعریف روابط بین فعالیتها و روشهای تعریف رابطه در برنامه  – تعریف Lag
•    تعریف محدودیتها
•    تحلیل مسیر بحرانی ( CPM )
•    کپی گرفتن از پروژه
•    ایجاد Layout جدید
•    معرفی نمای Activity Network و سفارشی نمودن آن
•    سفارشی نمودن نمودارگانت و تغییر فرمت میله ها
•    تنظیمات مقیاس زمانی (Timescale)
•    تغییر فونت و رنگ زمینه و اندازه ردیف ها
•    تعریف فیلتر  – کاربرد فیلتر و ایجاد فیلتر جدید
•    انواع منابع در P6 و تعریف منابع و نقشها (Roles & Resource)
•    تخصیص منابع به فعالیتها
•    تعریف و تخصیص منحنی های منابع (Resource Curves)
•    تهیه حساب هزینه منابع ( Cost Accounts)
•    نمایش جداول و نمودار منابع و هزینه
•    تسطیح منابع – روشهای تسطیح دستی – تسطیح اتوماتیک
•    هزینه و بودجه
•    ایجاد فیلد جدید با استفاده از User Define Field
•    تهیه برنامه مبنا (Baseline)
•    محاسبه درصد پیشرفت برنامه ای فعالیتها
•    تعریف ضریب وزنی( WF) و معرفی انواع آن
•    بروز رسانی برنامه و تهیه نمودار S برنامه ای پروژه
•    واقعی نمودن برنامه  و محاسبه تاخیرات پروژه
•    ترسیم نمودار S واقعی پروژه و مقایسه آن با نمودار S برنامه ای
•    Import-Export
•    آنالیزهای مدیریت ارزش کسب شده  (Earned Value Management)
•    گزارشگیری (Reports)
•    Thresholds & Issues
•    مدیریت ریسک (Risk Managment)

ICDL-MSP

۰

۴۸

تجهیزات مورد نیاز: ویدئو پروژکتور، کامپیوتر

فضای آموزشی: ¢کلاس     ¢کارگاه           £آزمایشگاه
روش تدریس: £تئوری       £عملی       ¢تئوری- عملی
منابع آموزشی: ¢کتاب       ¢جزوه         ¢استاندارد، هندبوک و مدارک مهندسی         ¢نرم افزار

روش ارزیابی: ¢واکنشی       £آزمون کتبی( £تشریحی     £ چند گزینه‌ای)         ¢انجام پروژه             £اثر بخشی بلند مدت

شاخص ارزشیابی: ۷۰%

شرایط مدرس:

مقطع تحصیلی و رشته: لیسانس مهندسی صنایع و با سابقه کار مرتبط
سابقه تدریس: حداقل ۳ سال سابقه حرفه ای: حداقل ۱۰ سال

رتبه مدرس:

جدول زمانی دوره

هفته

هفته ۱

هفته ۲

هفته ۳

هفته ۴

هفته ۶

هفته ۷

هفته ۸

روز

روز ۱

روز ۲

روز ۳

روز ۴

روز ۵

روز ۶

روز ۷

روز ۱۲

روز ۱۳

روز ۱۴

روز ۱۵

عنوان

اصول

EVM

EVM

MSP

MSP

MSP

MSP

P6

P6

P6

P6

تربیت کارشناس کنترل پروژه