زنگ تحلیل / گام هفتم: مواظب باشید! / هادی آقازاده
زنگ تحلیل / گام هفتم: مواظب باشید! / هادی آقازاده

ترسیم ایده آل مسئله یکی از مهمترین قدم های مسئله بود. حل خلاقانه مسئله با ترسیم ایده آل مسئله آغاز می شود و با آن به پایان می رسد. کیفیت راه حل را مقدار دست یابی به ایده آل تعیین می کند. باید بار دیگر مسئله ایده آل و تضاد هایی که مانع از دست […]

ترسیم ایده آل مسئله یکی از مهمترین قدم های مسئله بود. حل خلاقانه مسئله با ترسیم ایده آل مسئله آغاز می شود و با آن به پایان می رسد. کیفیت راه حل را مقدار دست یابی به ایده آل تعیین می کند.

soft-skill

باید بار دیگر مسئله ایده آل و تضاد هایی که مانع از دست یابی به راه حل می شد را  در نظر بگیرید و ببینید چگونه تضاد مورد نظرتان رفع شده است. در زیر بار دیگر کسر ایده آلی آورده شده است:

figure3

راه حلتان هرچه باشد باید یکی از حالات زیر اتفاق افتاده باشد.

  1. با اضافه کردن کارکرد ها یا بهبود عملکرد برخی کارکرد ها صورت کسر افزایش داده شود.

یعنی بدون پرداخت هزینه گزاف، سیستم شما کارکرد های بیشتری از خود نشان دهد.

  1. کارکرد های غیر لازم حذف شده باشد.

سیستم شما ساده تر شده باشد و هزینه ها کاهش پیدا کند. شاید تضاد را کارکردی غیر ضروری ایجاد می کرد.

  1. به منظور کاهش مخرج، زیر سیستم ها ادغام شده باشند و چند کارکرد به یک سیستم واگذار شده باشند.

هر چقدر بتوانید از منابع ارزان قیمتی که در گام های پیشین آنها را شناسایی کرده اید استفاده کنید، می توانید سیستم را ساده تر کنید.

  1. در صورتی که متحمل هزینه شده باشید باید کارکرد های مفیدی که از آن هزینه ها به دست آورده اید بسیار بیشتر از خود هزینه ها باشد.

این مورد را در اولویت آخر خود قرار دهید و سعی کنید تا حد امکان از آن استفاده نکنید. به عبارتی دیگر هر چه قدر بتوانید از فیزیک خود مسئله برای حل مسئله استفاده کنید راه حل ایده آل تر است .  

گام اول تا ششم را اینجا ببینید!