سخنرانی دکتر دیواندری در خصوص آینده صنعت بانکداری / کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
سخنرانی دکتر دیواندری در خصوص آینده صنعت بانکداری / کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی

سخنرانی دکتر دیواندری در خصوص آینده صنعت بانکداری و روندهای پیش رو در روز دوم کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی.

سخنرانی دکتر دیواندری در خصوص آینده صنعت بانکداری و روندهای پیش رو

در روز دوم کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی.