دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه جامع علمی کاربردی با مشارکت دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشوربرگزار می کند:

 

محورهای کنفرانس

تاریخ های مهم

ورود به سایت

info@amsconf.ir
تلفن دبیرخانه: ۲۲۶۴۰۴۹۱-۲۲۶۱۴۶۱۷-۲۲۶۱۴۶۱۶
ساعات اداری ۸ تا ۱۶
تلفن اطلاع رسانی: ۰۹۱۰۹۵۸۶۵۹۱
ساعات غیر اداری ۱۷ تا ۱۹

 دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه جامع علمی کاربردی با مشارکت دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشوربرگزار می کند:

 

محورهای کنفرانس

تاریخ های مهم

ورود به سایت

info@amsconf.ir
تلفن دبیرخانه: ۲۲۶۴۰۴۹۱-۲۲۶۱۴۶۱۷-۲۲۶۱۴۶۱۶
ساعات اداری ۸ تا ۱۶
تلفن اطلاع رسانی: ۰۹۱۰۹۵۸۶۵۹۱
ساعات غیر اداری ۱۷ تا ۱۹