شروعتان آغشته به بهاری سبز… / صدیقه حسینی
شروعتان آغشته به بهاری سبز… / صدیقه حسینی

ما سال هاست از نگاه های فصلی و قراردادی گذشته ایم.سال هاست زمان و مکان برای ما فراتر از مرزهای تقویم ها و نقشه هاست.سال هاست که می دانیم روایت های زندگی غیر خطی تر از این حرف هاست.و ما دیگر در چند ضلعی های حاصل از اشتراک محدودیت ها به دنبال گوشه های موجه […]

ما سال هاست از نگاه های فصلی و قراردادی گذشته ایم.سال هاست زمان و مکان برای ما فراتر از مرزهای تقویم ها و نقشه هاست.سال هاست که می دانیم روایت های زندگی غیر خطی تر از این حرف هاست.و ما دیگر در چند ضلعی های حاصل از اشتراک محدودیت ها به دنبال گوشه های موجه نیستیم و می دانیم همیشه این گوشه ها نیستند که ما را به بهترین جواب ها می رسانند.
ما خوب همه چیز را مرور کرده ایم.خطر کردن را آموخته ایم.دایره ها را خوب می شناسیم و می دانیم در این دایره از هر کجا شروع کنی روزی به همان جا برمی گردی پس بگذار شروع ما بهار باشد که حتی در هنگام عبور از قوس ها و انحناها بدانیم بهار دیگری در آخر این مسیر منتظر ماست و ما همگی به شکلی دیگر به نقطه ی آغاز بازخواهیم گشت….
شروعتان آغشته به بهاری سبز…

 

[audio:http://iien.ir/wp-content/uploads/Norouz94.mp3]