همراه با استادان، پژوهشگران و دانشجويان مديريت و مهندسي صنايع در دوازدهمين کنفرانس بين المللي مديريت، مقاله هاي خود را ارائه دهيد يا در جريان يافته ها و ارائه هاي ديگران قرار بگيريد.

کنفرانس بين المللي مديريت هرساله توسط دانشکده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف و گروه پژوهشي صنعتي آريانا، با همکاري جمعي از دانشگاه هاي معتبر کشور برگزار مي شود. امسال نيز بخش علمي-پژوهشي آن در محل دانشگاه صنعتي شريف برگزار خواهد شد. از تمامي اساتيد، دانشجويان و پژوهشگران مديريت، مهندسي صنايع و رشته هاي مرتبط دعوت مي شود در اين کنفرانس حضور يابند.

لطفا براي ثبت نام در کنفرانس و دريافت اطلاعات بيشتر اينجا را کليک کنيد.

سايت کنفرانس: www.irimc.com

پست الکترونيک: info@irimc.com

همراه با استادان، پژوهشگران و دانشجويان مديريت و مهندسي صنايع در دوازدهمين کنفرانس بين المللي مديريت، مقاله هاي خود را ارائه دهيد يا در جريان يافته ها و ارائه هاي ديگران قرار بگيريد.

کنفرانس بين المللي مديريت هرساله توسط دانشکده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف و گروه پژوهشي صنعتي آريانا، با همکاري جمعي از دانشگاه هاي معتبر کشور برگزار مي شود. امسال نيز بخش علمي-پژوهشي آن در محل دانشگاه صنعتي شريف برگزار خواهد شد. از تمامي اساتيد، دانشجويان و پژوهشگران مديريت، مهندسي صنايع و رشته هاي مرتبط دعوت مي شود در اين کنفرانس حضور يابند.

لطفا براي ثبت نام در کنفرانس و دريافت اطلاعات بيشتر اينجا را کليک کنيد.

سايت کنفرانس: www.irimc.com

پست الکترونيک: info@irimc.com