نمایشگاه عکس های تبلیغاتی مفهومی «طعم عکس» / ۲۲ مرداد الی ۱ شهریور ۹۵
نمایشگاه عکس های تبلیغاتی مفهومی «طعم عکس» / ۲۲ مرداد الی ۱ شهریور ۹۵

نمایشگاه عکس های تبلیغاتی مفهومی «طعم عکس» همراه با نشست های تخصصی در موضوعات مختلف عکاسی تبلیغاتی ۲۲ مرداد الی ۱ شهریور ساعت بازدید ۱۰ الی ۲۰ جمعه ها ۱۶ الی ۲۰

نمایشگاه عکس های تبلیغاتی مفهومی «طعم عکس»
همراه با نشست های تخصصی در موضوعات مختلف عکاسی تبلیغاتی
۲۲ مرداد الی ۱ شهریور
ساعت بازدید ۱۰ الی ۲۰
جمعه ها ۱۶ الی ۲۰