چطور در سازمان ها آینده پژوهی کنیم؟ از کجا شروع کنیم؟ برنامه چه باید باشد؟! / دانلود فایل صوتی دکتر تقوی
چطور در سازمان ها آینده پژوهی کنیم؟ از کجا شروع کنیم؟ برنامه چه باید باشد؟! / دانلود فایل صوتی دکتر تقوی

سخنان دکتر مصطفی تقوی در خصوص اجرای آینده پژوهی در سازمان ها  

سخنان دکتر مصطفی تقوی در خصوص اجرای آینده پژوهی در سازمان ها