کلیپ / عادل فردوسی پور: «از افتخاراتم این است که مهندس صنایع هستم.»
کلیپ / عادل فردوسی پور: «از افتخاراتم این است که مهندس صنایع هستم.»