اخبار مهندسی صنایع در نخستین سالگرد تاسیس در نظر دارد به قید قرعه به سه نفر از اعضای باشگاه مهندسین صنایع ایران سه فرصت یادگیری اهدا نماید.
هدایا :
۱) شرکت رایگان در دوره آموزشی پیاده سازی کاربردی کنترل فرآیند آماری SPC به همراه نرم افزار MINITAB – مبلغ دوره ۱۳۵۰۰۰۰ ریال
۲) شرکت رایگان در دوره آموزشی تشریح عملی مراحل اجرای دانش مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK2008 – مبلغ دوره ۶۹۰۰۰۰ ریال
۳) شرکت رایگان در دوره آموزشی مدیریت ریسک کاربردی – مبلغ دوره ۶۹۰۰۰۰ ریال

ضمنا مصاحبه ای با برندگان این قرعه کشی ترتیب داده خواهد شد که در اخبار مهندسی صنایع درج می گردد.

اسامی برندگان قرعه کشی در روز ۹ اسفند ماه همزمان با سالروز شروع به کار اخبار مهندسی صنایع اعلام خواهد شد.

لینک عضویت در باشگاه مهندسین صنایع ایران

۰۰۰

قرعه کشی بزرگ اخبار مهندسی صنایع به مناسبت نخستین سالگرد تاسیس
اخبار مهندسی صنایع در نخستین سالگرد تاسیس در نظر دارد به قید قرعه به سه نفر از اعضای باشگاه مهندسین صنایع ایران سه فرصت یادگیری اهدا نماید.
هدایا :
۱)    شرکت رایگان در دوره آموزشی پیاده سازی کاربردی کنترل فرآیند آماری SPC به همراه نرم افزار MINITAB – مبلغ دوره ۰۰۰/۳۵۰/۱ ریال
۲)    شرکت رایگان در دوره آموزشی تشریح عملی مراحل اجرای دانش مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK2008 – مبلغ دوره ۰۰۰/۶۹۰ ریال
۳)    شرکت رایگان در دوره آموزشی مدیریت ریسک کاربردی – مبلغ دوره ۰۰۰/۶۹۰ ریال

ضمنا مصاحبه ای با برندگان این قرعه کشی ترتیب داده خواهد شد که در اخبار مهندسی صنایع درج می گردد.

شرایط شرکت در قرعه کشی :
عضویت در باشگاه مهندسین صنایع ایران
مشابهت مشخصات وارد شده در فرم عضویت با مشخصات شناسنامه ای

اسامی برندگان قرعه کشی در روز ۹ اسفند ماه همزمان با سالروز شروع به کار اخبار مهندسی صنایع اعلام خواهد شد.

لینک عضویت در باشگاه مهندسین صنایع ایران