در سالی که گذشت سعی شد تمامی اخبار مرتبط با رشته مهندسی صنایع پوشش داده شود، مهمترین چیزی که در این یک سال به تیم اخبار مهندسی صنایع انرژی بیشتر برای ادامه کار داد لطف زیاد شما بود که هر روز از طریق شماره پیامک ، ایمیل و فرم تماس با ما وب سایت اخبار مهندسی صنایع دریافت می شد.

حال که یک سال از تاسیس اخبار مهندسی صنایع می گذرد لطفا نظرات خود را که برآیند فعالیت یک ساله اخبار مهندسی صنایع است در فرم نظرات این مطلب بنویسید.

اینکه در این یک سال چگونه بودیم و برای بهتر رفتن ادامه راه چه باید بکنیم تا با کمک یکدیگر فضایی مفید و موثر به وجود آوریم.

نظرات شما

در سالی که گذشت سعی شد تمامی اخبار مرتبط با رشته مهندسی صنایع پوشش داده شود، مهمترین چیزی که در این یک سال به تیم اخبار مهندسی صنایع انرژی بیشتر برای ادامه کار داد  لطف زیاد شما بود که هر روز از طریق شماره پیامک ، ایمیل و فرم تماس با ما وب سایت اخبار مهندسی صنایع دریافت می شد.

حال که یک سال از تاسیس اخبار مهندسی صنایع می گذرد لطفا نظرات خود را که برآیند فعالیت یک ساله اخبار مهندسی صنایع است در فرم نظرات این مطلب بنویسید.

اینکه در این یک سال چگونه بودیم و برای بهتر رفتن ادامه راه چه باید بکنیم تا با کمک یکدیگر فضایی مفید و موثر به وجود آوریم.

دانلود کلیپ ساخته شده به مناسبت نخستین سالروز تاسیس اخبار مهندسی صنایع