حكیم عمر خیام نیشابوری :

بر چهره گل، نسیــــــــــــــم نوروز خوش است

در طرف چــــــــمن، روی دل افروز خوش است

از دی كـه گذشت هر چه گوئی خوش نیست

خوش باش و ز دی مگو كه امروز خوش است

نوروز بر همگان مبارک

[audio:http://iien.ir/wp-content/uploads/to_nazdiki.mp3|autostart=yes]

حكیم عمر خیام نیشابوری :

بر چهره گل، نسیــــــــــــــم نوروز خوش است

در طرف چــــــــمن، روی دل افروز خوش است

از دی كـه گذشت هر چه گوئی خوش نیست

خوش باش و ز دی مگو كه امروز خوش است

نوروز بر همگان مبارک

[audio:http://iien.ir/wp-content/uploads/to_nazdiki.mp3|autostart=yes]