چند سالی است که هفته دوم و یا سوم اردیبهشت ماه به عنوان هفته مهندسی صنایع و بعضا هفته مهندسی صنایع و کار آفرینی معرفی می شود اما با تحقیقی که در سال گذشته انجام شد معلوم شد که این موضوع از سوی هیچ مرجع معتبر و رسمی مطرح نشده است. مطمینا مهمترین مرجعی که صلاحیت مشخص نمودن هفته ای با نام هفته مهندسی صنایع را دارد انجمن مهندسی صنایع ایران است.

به نظر شما کدام هفته و در کدام ماه از سال برای نام گذاری به نام هفته مهندسی صنایع مناسب است؟ و به چه مناسبتی؟ شاید هم همین هفته دوم یا سوم اردیبهشت ماه زمان خوبی باشد !

نوشتن نظر

چند سالی است که هفته دوم و یا سوم اردیبهشت ماه به عنوان هفته مهندسی صنایع و بعضا هفته مهندسی صنایع و کار آفرینی معرفی می شود اما با تحقیقی که در سال گذشته انجام شد معلوم شد که این موضوع از سوی هیچ مرجع معتبر و رسمی مطرح نشده است. مطمینا مهمترین مرجعی که صلاحیت مشخص نمودن هفته ای با نام هفته مهندسی صنایع را دارد انجمن مهندسی صنایع ایران است.

به نظر شما کدام هفته و در کدام ماه از سال برای نام گذاری به نام هفته مهندسی صنایع مناسب است؟ و به چه مناسبتی؟ شاید هم همین هفته دوم یا سوم اردیبهشت ماه زمان خوبی باشد !

منتظر شنیدن نظرات شما هستیم …