در زندگی همه ما معلمین بزرگوار و اساتید دلسوزی نقش داشته اند که علاقه زیادی به آن ها داریم در این میان اساتید و معلمینی هستند که نام و منش آن ها بیشتر در دل ها و خاطرات دانشجویان ( دانش آموزان سابق ) بر جای مانده است به خاطر دلسوزی ها، مهربانی ها، خوش رفتاری ها و همه لطف هایی که نسبت به دانشجویان خود داشته اند در این قسمت قصد داریم نام اساتید دلسوز و معلمین مهربان شما را به یادگار داشته باشیم .

لطفا نام استاد و معلم مورد علاقه خود را با ذکر نام مدرسه یا دانشکده در فرم نظرات همین مطلب بنویسید

نوشتن پیام تبریک

در زندگی همه ما معلمین بزرگوار و اساتید دلسوزی نقش داشته اند که علاقه زیادی به آن ها داریم در این میان اساتید و معلمینی هستند که نام و منش آن ها بیشتر در دل ها و خاطرات دانشجویان ( دانش آموزان سابق ) بر جای مانده است به خاطر دلسوزی ها، مهربانی ها، خوش رفتاری ها و همه لطف هایی که نسبت به دانشجویان خود داشته اند در این قسمت قصد داریم نام اساتید دلسوز و معلمین مهربان شما را به یادگار داشته باشیم .

لطفا نام استاد و معلم مورد علاقه خود را با ذکر نام مدرسه یا دانشکده در فرم نظرات همین مطلب بنویسید