این روز ها جست و جو ، تحقیق و مشورت کردن داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد برای انتخاب یک کنکور آزمایشی مناسب آغاز شده است. بسیاری از دوستان در سال گذشته بالاخره یک موسسه برگزار کننده کنکور آزمایشی کارشناسی ارشد را انتخاب نموده، در آزمون هایش شرکت کرده و با نقاط قوت و ضعف آن موسسه آشنا هستند.

شما در سال گذشته در کنکور های آزمایشی کدام موسسه شرکت کردید و چه نقاط قوت و ضعفی داشت؟

توصیه شما برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع امسال چیست؟

نوشتن نظر

این روز ها جست و جو ، تحقیق و مشورت کردن داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد برای انتخاب یک کنکور آزمایشی مناسب آغاز شده است. بسیاری از دوستان در سال گذشته بالاخره یک موسسه برگزار کننده کنکور آزمایشی کارشناسی ارشد را انتخاب نموده، در آزمون هایش شرکت کرده و با نقاط قوت و ضعف آن موسسه آشنا هستند.

شما در سال گذشته در کنکور های آزمایشی کدام موسسه شرکت کردید و چه نقاط قوت و ضعفی داشت؟

توصیه شما برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع امسال چیست؟