سمینار آموزشی مهندسی مجدد فراگیر در ۱۳ بهمن برگزار می گردد
X-Engineering the Corporation: Reinventing Your Business

برگزار کننده : مدیریت سرآمد ایرانیان MSI ACADEMY-
تاریخ برگزاری: ۱۳ بهمن – پنج شنبه
مدت سمینار : ۴ساعت –از ساعت ۹ الی ۱۳

محتوی سمینار آموزشی :
-تعاریف
-تاریخچه تکامل
-فواید و ارزش های اجرای مهندسی مجدد فرآیند ها
-مشکلات پیاده سازی مهندسی مجدد فرآیند ها
-گام های کلیدی در استقرار مهندسی مجدد
-تجارب مهندسی مجدد در برخی از سازمان موفق

مدرس: مهندس افشین درستی

آشنایی کلی با موضوع سمینار:
-در طرحریزی مجدد فرآیند ها، مدیران شرکت ها در می یابند که بجای اینکه چگونه کار را تندتر یا بهتر و با هزینه پایین تر انجام دهیم به این نکته فکر کنند که اصلا چرا این کار را انجام می دهیم. در بررسی بسیاری از سازمان ها ، وظیفه ها و فعالیت هایی بوده اند که به تولید فرآورده ای با کیفیت عالی ،‌قیمت و زمان ارائه مناسب ارتباطی نداشته و بر اساس عادت و یا تحت شرایط خاص درون یا برون سازمانی انجام شده که دیگر نیازی به اجرای آن نمی باشد، همچنین در می یابیم که چگونه می توان همه کارکنان را در سرنوشت شرکت سهیم و راه برای تفویض اختیار هموار نماییم یاد می گیریم با هموار کردن سلسله مراتب عمودی و کنار گذاشتن الگوی دستور و نظارت، از هر یک از پرسنل ‌یک مسئول دلسوز پدید آوریم
طرحریزی مجدد فراگیر سازمان ، نگرش کهنه ئ قدیمی سازمان ها را نسبت به جهان پیرامون و منابع سازمانی دچار تغییر می نماید.

مبلغ سمینار با گواهینامه آموزشی :
-مبلغ سمینار با گواهینامه آموزشی برای اعضاء باشگاه MSI Club تا ۱ بهمن تومان ۱۲۰۰۰
-مبلغ سمینار با گواهینامه آموزشی برای سایرین تا ۱ بهمن تومان۱۷۰۰۰
-مبلغ سمینار با گواهینامه آموزشی برای اعضاء باشگاه MSI Club از ۲ بهمن تا روز سمینار تومان ۲۰۰۰۰
-مبلغ سمینار با گواهینامه آموزشی برای سایرین از ۲ بهمن تا روز سمینار تومان ۲۵۰۰۰

محل برگزاری : تهران -به شرکت کنندگانی که ثبت نام خود را قطعی نمایند آدرس محل برگزاری اعلام می گردد.
جهت ثبت نام :
– برای اطلاع از جزئیات بیشتر و ثبت ‌نام با آکادمی تماس حاصل نمایید:
۶۶۵۶۸۰۶۵- ۳۰و۶۶۵۶۹۴۲۹-۸۸۳۶۳۱۱۶- ۸۸۵۷۵۳۱۸ -۰۲۱
www.msi.co.ir

سمینار آموزشی مهندسی مجدد فراگیر در ۱۳ بهمن برگزار می گردد
X-Engineering the Corporation: Reinventing Your Business

برگزار کننده : مدیریت سرآمد ایرانیان MSI ACADEMY-
تاریخ برگزاری: ۱۳ بهمن  – پنج شنبه
مدت سمینار : ۴ساعت –از ساعت ۹ الی ۱۳

محتوی سمینار آموزشی :
-تعاریف
-تاریخچه تکامل
-فواید و ارزش های اجرای مهندسی مجدد فرآیند ها
-مشکلات پیاده سازی مهندسی مجدد فرآیند ها
-گام های کلیدی در استقرار مهندسی مجدد
-تجارب مهندسی مجدد در برخی از سازمان موفق

مدرس: مهندس افشین درستی

آشنایی کلی با موضوع سمینار:
-در طرحریزی مجدد فرآیند ها، مدیران شرکت ها در می یابند که بجای اینکه چگونه کار را تندتر یا بهتر و با هزینه پایین تر انجام دهیم به این نکته فکر کنند که اصلا چرا این کار را انجام می دهیم. در بررسی بسیاری از سازمان ها ، وظیفه ها و فعالیت هایی بوده اند که به تولید فرآورده ای با کیفیت عالی ،‌قیمت و زمان ارائه مناسب ارتباطی نداشته و بر اساس عادت و یا تحت شرایط خاص درون یا برون سازمانی انجام شده که دیگر نیازی به اجرای آن نمی باشد، همچنین در می یابیم که چگونه می توان همه کارکنان را در سرنوشت شرکت سهیم و راه برای تفویض اختیار هموار نماییم یاد می گیریم با هموار کردن سلسله مراتب عمودی و کنار گذاشتن الگوی دستور و نظارت، از هر یک از پرسنل ‌یک مسئول دلسوز پدید آوریم
طرحریزی مجدد فراگیر سازمان ، نگرش کهنه ئ قدیمی سازمان ها را نسبت به جهان پیرامون و منابع سازمانی دچار تغییر می نماید.

مبلغ سمینار با گواهینامه آموزشی :
-مبلغ سمینار با گواهینامه آموزشی برای اعضاء باشگاه MSI Club تا ۱ بهمن تومان ۱۲۰۰۰
-مبلغ سمینار با گواهینامه آموزشی برای سایرین تا ۱ بهمن تومان۱۷۰۰۰
-مبلغ سمینار با گواهینامه آموزشی برای اعضاء باشگاه MSI Club از ۲ بهمن تا روز سمینار تومان ۲۰۰۰۰
-مبلغ سمینار با گواهینامه آموزشی برای سایرین از ۲ بهمن تا روز سمینار تومان ۲۵۰۰۰

محل برگزاری : تهران -به شرکت کنندگانی که ثبت نام خود را قطعی نمایند آدرس محل برگزاری اعلام می گردد.
جهت ثبت نام :
– برای اطلاع از جزئیات بیشتر و ثبت ‌نام با آکادمی تماس حاصل نمایید:
۶۶۵۶۸۰۶۵- ۳۰و۶۶۵۶۹۴۲۹-۸۸۳۶۳۱۱۶- ۸۸۵۷۵۳۱۸ -۰۲۱
www.msi.co.ir