همایش تخصصی رویکرد جامع مدیریت استراتژیک


زمان : ۹ اسفند ماه ۱۳۹۱
مکان : تهران -دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

با ارائه مدرک مورد تایید وزارت علوم،تحقیقات و فناوری


www.StrategyAcademy.ir


تلفن های تماس دبیرخانه : ۲-۲۲۸۷۴۴۸۹ – فکس : ۲۲۸۷۴۴۸۹

www.StrategyAcademy.ir

تلفن های تماس دبیرخانه : ۲-۲۲۸۷۴۴۹۰ – فکس:۲۲۸۷۴۴۸۹

همایش تخصصی رویکرد جامع مدیریت استراتژیک


زمان : ۹ اسفند ماه ۱۳۹۱
مکان : تهران -دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

با ارائه مدرک مورد تایید وزارت علوم،تحقیقات و فناوری


www.StrategyAcademy.ir


تلفن های تماس دبیرخانه : ۲-۲۲۸۷۴۴۸۹  –  فکس : ۲۲۸۷۴۴۸۹

 

www.StrategyAcademy.ir

تلفن های تماس دبیرخانه : ۲-۲۲۸۷۴۴۹۰  –  فکس:۲۲۸۷۴۴۸۹