موسسه توسعه با همکاری موسسه پژوهش برگزار می کند:


مدرس دوره: دکتر مجید سبزه پرور/ مدت زمان دوره:۲۰ ساعت/ هزینه ثبت نام دوره: ۱۶۸٫۰۰۰ تومان

تاریخ های برگزاری: پنجشنبه۹۲/۰۲/۰۵(۱۴:۳۰-۲۰:۳۰) – پنجشنبه ۹۲/۰۲/۱۲(۱۴:۳۰-۲۰:۳۰) – پنجشنبه ۹۲/۰۲/۱۹ (۱۲:۳۰-۲۰:۳۰)


مدرس دوره : دکتر مجید سبزه پرور/ مدت زمان دوره : ۲۴ ساعت/ هزینه ثبت نام دوره : ۲۲۸٫۰۰۰ تومان

تاریخ های برگزاری: جمعه ۹۲/۰۲/۰۶(۸:۳۰-۱۶:۳۰) – جمعه ۹۲/۰۲/۱۳ (۸:۳۰-۱۶:۳۰) – جمعه ۹۲/۰۲/۲۰ (۸:۳۰-۱۶:۳۰)


دوره سیستم مدیریت یکپارچه(IMS)- مجموعه دورههای ISO9001, ISO14001, OHSAS18001

مدرس: مهندس شهرام رحیمی/ مدت زمان دوره: ۲۴ ساعت/ هزینه دوره: ۲۳۸٫۰۰۰ تومان

تاریخ های برگزاری: پنجشنبه۹۲/۰۲/۰۵(۱۴-۲۰) – جمعه ۹۲/۰۲/۰۶(۹-۱۵) پنجشنبه ۹۲/۰۲/۱۲(۱۴-۲۰) – جمعه ۹۲/۰۲/۱۳ (۹-۱۵)


در پایان دوره گواهینامه موسسه توسعه به همراه تائیدیه خانه کیفیت تهران و دپارتمان تخصصی صنایع به شرکت کنندگان دوره اعطا می گردد.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت Tihe.ac.ir مراجعه و

یا با شماره تلفن ۸۶۷۴۱-۰۲۱-موسسه پژوهش تماس حاصل نمایید

برای ثبت نام کلیک نمایید


موسسه توسعه با همکاری موسسه پژوهش برگزار می کند:


مدرس دوره: دکتر مجید سبزه پرور/ مدت زمان دوره:۲۰ ساعت/ هزینه ثبت نام دوره: ۱۶۸٫۰۰۰ تومان

تاریخ های برگزاری: پنجشنبه۹۲/۰۲/۰۵(۱۴:۳۰-۲۰:۳۰) – پنجشنبه ۹۲/۰۲/۱۲(۱۴:۳۰-۲۰:۳۰) – پنجشنبه ۹۲/۰۲/۱۹ (۱۲:۳۰-۲۰:۳۰)


مدرس دوره : دکتر مجید سبزه پرور/ مدت زمان دوره : ۲۴ ساعت/ هزینه ثبت نام دوره : ۲۲۸٫۰۰۰ تومان

تاریخ های برگزاری: جمعه ۹۲/۰۲/۰۶(۸:۳۰-۱۶:۳۰) – جمعه ۹۲/۰۲/۱۳ (۸:۳۰-۱۶:۳۰) – جمعه ۹۲/۰۲/۲۰ (۸:۳۰-۱۶:۳۰)


دوره سیستم مدیریت یکپارچه(IMS)- مجموعه دورههای ISO9001, ISO14001, OHSAS18001

مدرس: مهندس شهرام رحیمی/ مدت زمان دوره: ۲۴ ساعت/ هزینه دوره: ۲۳۸٫۰۰۰ تومان

تاریخ های برگزاری: پنجشنبه۹۲/۰۲/۰۵(۱۴-۲۰) – جمعه ۹۲/۰۲/۰۶(۹-۱۵) پنجشنبه ۹۲/۰۲/۱۲(۱۴-۲۰) – جمعه ۹۲/۰۲/۱۳ (۹-۱۵)


در پایان دوره گواهینامه موسسه توسعه به همراه تائیدیه خانه کیفیت تهران و دپارتمان تخصصی صنایع به شرکت کنندگان دوره اعطا می گردد.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت Tihe.ac.ir مراجعه و

یا با شماره تلفن ۸۶۷۴۱-۰۲۱-موسسه پژوهش تماس حاصل نمایید

برای ثبت نام کلیک نمایید