Andish System_MBA BI

فناوری هوش تجاری چیست؟  سیستم هوش تجاری یا Business Intelligence که از آن بعنوان هوش کسب و کار و همچنین هوش ماموریتی نیز یاد می شود، سیستمی است که با استفاده از آن، داده‌های خام و بلااستفاده سازمان‌ها به اطلاعات ارزشمند تبدیل می‌گردد. سپس سیستم بر اساس آن اطلاعات با زبانی ساده و شفاف به تمامی پرسش‌های تحلیلی مدیران و کارشناسان سازمان در ارتباط با اتخاذ تصمیمات جاری و پیش بینی آینده سازمان، پاسخ می‌دهد.

Andish System_MBA BI

فناوری هوش تجاری چیست؟  سیستم هوش تجاری یا Business Intelligence که از آن بعنوان هوش کسب و کار و همچنین هوش ماموریتی نیز یاد می شود، سیستمی است که با استفاده از آن، داده‌های خام و بلااستفاده سازمان‌ها به اطلاعات ارزشمند تبدیل می‌گردد. سپس سیستم بر اساس آن اطلاعات با زبانی ساده و شفاف به تمامی پرسش‌های تحلیلی مدیران و کارشناسان سازمان در ارتباط با اتخاذ تصمیمات جاری و پیش بینی آینده سازمان، پاسخ می‌دهد.