New Page 1

سلام

دومین
مطلب از سری مطالب «این چند نفر» در راه است، اگر لطفی کنید و در
مورد کلیت انتشار این نوع مطلب با ادبیات فعلی نظرتان را زیر
همان مطلب

برایمان بنویسید کمک زیادی به انتشار مطالب بهتر در شماره های بعدی
خواهد بود.

برای
این شماره خبرنامه دو مطلب داریم :


بیستمین شماره
ماهنامه لجستیک و زنجیره تأمین منتشر شد.
/ خبر انتشار
ماهنامه لجستیک موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی است، عناوین
منتشر شده در این شماره را در همین مطلب می توانید بخوانید، در ضمن
تهیه نسخه الکترونیکی ماهنامه هم امکانپذیر است.


چهار قانون ناب
درعملیات درمان
/ مطلبی است که نریمان اکبری از مخاطبین
جوان و علاقه مند اخبار مهندسی صنایع ایران، در خصوص تفکر ناب در
بهداشت و درمان ترجمه و تالیف نموده اند.

آگهی و
تبلیغات


 
New Page 1

سلام

دومین
مطلب از سری مطالب «این چند نفر» در راه است، اگر لطفی کنید و در
مورد کلیت انتشار این نوع مطلب با ادبیات فعلی نظرتان را زیر
همان مطلب

برایمان بنویسید کمک زیادی به انتشار مطالب بهتر در شماره های بعدی
خواهد بود.

برای
این شماره خبرنامه دو مطلب داریم :


بیستمین شماره
ماهنامه لجستیک و زنجیره تأمین منتشر شد.
/ خبر انتشار
ماهنامه لجستیک موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی است، عناوین
منتشر شده در این شماره را در همین مطلب می توانید بخوانید، در ضمن
تهیه نسخه الکترونیکی ماهنامه هم امکانپذیر است.


چهار قانون ناب
درعملیات درمان
/ مطلبی است که نریمان اکبری از مخاطبین
جوان و علاقه مند اخبار مهندسی صنایع ایران، در خصوص تفکر ناب در
بهداشت و درمان ترجمه و تالیف نموده اند.

آگهی و
تبلیغات