نسخه نهایی استاندارد ISO 14001:2015 منتشر شد.
نسخه نهایی استاندارد ISO 14001:2015 منتشر شد.

استاندارد ISO 14001:2015 در سپتامبر ۲۰۱۵ منتشرشده است فرآیند بازنگری استاندارد ISO 14001:2004 از سال ۲۰۱۱ توسط کمیته تخصصی ایزو ، ISO/TC 207/SC 1 شروع شد و بالاخره در سپتامبر ۲۰۱۵ ویرایش جدید استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ منتشر شد. ساختار استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ در ویرایش جدید همانند ساختار استاندارد ISO 9001:2015 ،بر اساس ساختار جدید استانداردهای […]

استاندارد ISO 14001:2015 در سپتامبر ۲۰۱۵ منتشرشده است فرآیند بازنگری استاندارد ISO 14001:2004 از سال ۲۰۱۱ توسط کمیته تخصصی ایزو ، ISO/TC 207/SC 1 شروع شد و بالاخره در سپتامبر ۲۰۱۵ ویرایش جدید استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ منتشر شد.

ساختار استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ در ویرایش جدید همانند ساختار استاندارد ISO 9001:2015 ،بر اساس ساختار جدید استانداردهای سیستم مدیریت ، از ساختار سطح بالا مطابق ضمیمه SL تشکیل‌شده است .در این ساختار تمام استانداردهای سیستم مدیریتی از ده بند تشکیل‌شده و یکپارچه‌سازی و ادغام استانداردهای مدیریتی در سازمان به شیوه‌ای کارآمد صورت می‌گیرد.

سازمان‌هایی که سیستم مدیریت محیط‌زیست ISO 14001:2004 را استقرار داده‌اند تا سه سال از تاریخ  سپتامبر ۲۰۱۵، ISO 14001:2015 فرصت دارند تا سیستم مدیریت محیط‌زیست خود را بر اساس استاندارد ISO 14001:2015 بروز آوری نمایند.

استاندارد  ISO 14001:2015 ، راهنمایی جهت دستیابی سازمان‌ها به نتایج مورد انتظار محیط‌زیست می‌باشد نتایج مورد انتظار شامل :

  • بهبود عملکرد محیط‌زیست؛
  • انجام تعهدات انطباق مرتبط با محیط‌زیست،
  • دستیابی به اهداف محیط‌زیست.

استاندارد ISO 14001:2015

بندهای استاندارد ISO 14001:2015

۱  دامنه کاربرد
۲.    مراجع الزامی
۳.    تعاریف و اصطلاحات

۳٫۱ اصطلاحات مرتبط با سازمان و رهبری

۳٫۲ اصطلاحات مرتبط با طرح‌ریزی

۳٫۳ اصطلاحات مرتبط با پشتیبانی و عملیات

۳٫۴ اصطلاحات مرتبط با ارزیابی عملکرد و بهبود


۴.    محیط سازمان
۴.۱    درک سازمان و محیط آن
۴.۲    درک نیازها و انتظارات طرف‌های ذینفع
۴.۳    تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت محیط‌زیست
۴.۴    سیستم مدیریت محیط‌زیست
۵ رهبری
۵.۱ رهبری و تعهد
۵.۲ خط‌مشی محیط‌زیست
۵.۳ نقش‌ها، مسئولیت‌ها و اختیارات سازمانی
۶.  طرح‌ریزی
۶.۱ اقدامات مرتبط با ریسک‌ها و فرصت‌ها

۶٫۱٫۱٫ کلیات

۶٫۱٫۲ جنبه‌های محیط‌زیست

۶٫۱٫۳ پذیرش تعهدات

۶٫۱٫۴ طرح‌ریزی اجرا

۶.۲ اهداف محیط‌زیست و طرح‌ریزی برای دستیابی به آن‌ها

۶٫۲٫۱ اهداف محیط‌زیست

۶٫۲٫۲ طرح‌ریزی اقدامات جهت دستیابی به اهداف محیط‌زیست
۷پشتیبانی
۷.۱ منابع
۷.۲ صلاحیت
۷.۳ آگاهی
۷.۴ ارتباطات

۷٫۴٫۱ ارتباط داخلی

۷٫۴٫۲ ارتباط خارجی

۷٫۴٫۱ عمومی

۷٫۴٫۲ ارتباطات داخلی

۷٫۴٫۳ ارتباطات بیرونی


۷.۵ اطلاعات مستند

۷٫۵٫۱ کلیات

۷٫۵٫۲ ایجاد و به‌روزرسانی

۷٫۵٫۳ کنترل اطلاعات مستند

۸ عملیات
۸.۱ کنترل و طرح‌ریزی عملیات

۸٫۲ واکنش و آمادگی در شرایط اضطراری
۹ ارزیابی عملکرد
۹.۱ پایش، اندازه‌گیری، تجزیه‌وتحلیل ارزیابی

۹٫۱٫۱ کلیات

۹٫۱٫۲ ارزیابی انطباق
۹.۲ ممیزی داخلی

۹٫۲٫۱ کلیات

۹٫۲٫۲ برنامه ممیزی داخلی
۹.۳ بازنگری مدیریت
۱۰ بهبود
۱۰.۱ عدم انطباق و اقدام اصلاحی
۱۰.۲ بهبود مداوم

پیوست A – ( آگاهی )  راهنمایی برای استفاده از این استاندارد بین‌المللی

پیوست B – (آگاهی )تطابق بین ISO 14001:2015 و ISO 14001:2004